Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 1 486 963,16

 Cel zadania: Wsparcie 70 osób niepełnosprawnych mające na celu dążenie do poprawy funkcjonowania tych osób przez zapewnienie usług asystenta osobistego przez co umożliwienie osobom z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia z terenu miasta Częstochowa i powiatu częstochowskiego.

W ramach zadania realizowane będzie wsparcie asystenckie.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu i powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (m.in. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.),

–  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

–  załatwianiu spraw urzędowych,

– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kulturalnych (np. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy, teatr etc.).

– wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu do/z placówki oświatowej.

Grupa docelowa:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego.

Informacje o zadaniu: tel.519 522 296, e-mail: biuro@psoni.czest.pl