PFRON logo
Logotyp

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
realizuje projekt p.t. „”Festiwal Piosenki Podwórkowej” – III edycja Ogólnopolska. Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim” współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces”
(konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

„Festiwal Piosenki Podwórkowej - III edycja Ogólnopolska.
Impreza przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie intelektualną o zasięgu ogólnopolskim.”

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • W Festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły szkół oraz placówek specjalnych zamieszkali na terenie województwa: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.
 • Uczestnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar z cyklu utworów podwórkowych.
 • Zapraszamy również uczestników/widzów wspierających swoich reprezentantów.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu, decyduje kolejność nadsyłania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, liczba miejsc jest ograniczona.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem wolontariuszy.
 • Promocja projektu.
 • Rekrutacja uczestników.
 • Przygotowanie i wydruk materiałów poligraficznych.
 • Zaproszenie gościa specjalnego, jurorów oraz prowadzących festiwal.
 • Wynajem sali wraz z jej wyposażeniem, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników oraz zakup nagród dla laureatów.
 • Przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Podwórkowej – Hala Sportowa Częstochowa,
  ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa,
  w dniu 08.11.2022 r.
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu.
Nuty
100 lecie powstań śląskich
Logotyp
Zadanie publiczne pt.: Zorganizowanie okolicznościowej edycji III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Podwórkowej
jako wydania specjalnego pod hasłem: „Ku pamięci Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski” współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach
zadań publicznych w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Upowszechnianie (np. konkursy, warsztaty, festiwale
amatorskie, przeglądy, występy itp.) w 2022 r..

"Festiwal Piosenki Podwórkowej" - III edycja Ogólnopolska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
realizuje zadanie publiczne pt.: Zorganizowanie okolicznościowej edycji III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Podwórkowej jako wydania specjalnego pod hasłem: „Ku pamięci Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski” współfinansowane przez Województwo Śląskie w ramach zadań publicznych w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Upowszechnianie (np. konkursy, warsztaty, festiwale amatorskie, przeglądy, występy itp.) w 2022 r.

Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturalnego – kultury i folkloru Górnego Śląska z jednoczesnym włączeniem osób
z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w kulturze, podniesienie ich kompetencji kulturalnych oraz zmniejszenie barier dostępu do kultury.

Grupa docelowa: ok 544 osób, w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunowie z 8 województw Polski (m.in. z województwa śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego).

Termin realizacji: 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r. Informacje: tel. 721-984-240, e-mail: biuro@psoni.czest.pl