Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Zadanie realizowane w ramach Programu  resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2023.

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Całkowita wartość Programu:  494 604,20 zł 

Okres realizacji: 01.02.2023 – 31.12.2023

 

Adresaci programu :

  1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 
Grupa docelowa :

Usługi będą realizowane  dla 66 opiekunów sprawujących  opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w tym : dla 9 rodziców /opiekunów  sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi oraz 39 rodziców/opiekunów dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością

Informacje  o zadaniu tel 34 387 29 90  wew 1 e-mail mscibilecka@psoni.czest pl