Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja,
Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs


Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Częstochowie,
Partner projektu – Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik-
Gęsiarz.

Okres realizacji projektu: 1 października 2019 r. do 31.10.2021 r.


Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób
dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących
w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.10.2021 r.

Wsparcie projektowe skierowane jest do 36 osób (13 kobiet) spełniających
następujące kryteria:
– osoby dorosłe,
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np.
(Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;
2. Aktywizacja społeczna:
– warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;
3. Aktywizacja zawodowa:
– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– pośrednictwo pracy,
– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka
gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
– wsparcie trenera/ki pracy;
4. Aktywizacja zdrowotna:
– konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
– konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
– fizjoterapia,
– zajęcia terapeutyczne "Zdrowy kręgosłup".

W projekcie zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
1. Wskaźniki produktu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 36 osób (13 kobiet),
– Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 36 osób (13
kobiet),

2. Wskaźniki rezultatu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 osób (5 kobiet),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 9 osób (4 kobiety),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7 osób (3 kobiety).

Całkowita wartość projektu to: 655 724, 54 PLN, w tym   95% dofinansowania –
622 938,31 PLN 5% wkładu własnego – 32 786, 23 PLN.