OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2023 dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Planowana liczba osób do zrekrutowania:

Miejsce realizacji: powiat częstochowski oraz Miasto Częstochowa
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi będą realizowane dla 66 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w tym: dla 9 rodziców /opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi oraz 39 rodziców/opiekunów dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością

Termin naboru: 17.01.2023 r. – 30.01.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce składania wniosków: biuro Programu przy ul. Nowowiejskiego 4 w Częstochowie (Biuro czynne codziennie w godzinach 8:00-14:00).

Dokumenty aplikacyjne można pobrać w Biurze Programu przy ul. Nowowiejskiego 4 w Częstochowie (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00) lub ze strony internetowej: www.psoni.czest.pl

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

Wymagane dokumenty:

kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Pomiaru Opieka Wytchnieniowa

ZALACZNIK-NR-3-DO-PROGRAMU-OW-NGO-2023-1668678112

RODO Opieka Wytchnieniowa