Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu
społecznym i zawodowym 3.” przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego,
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl ,
strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres email: daneosobowe@slaskie.pl .
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:
· udzielenia wsparcia
· potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
· monitoringu
· ewaluacji
· kontroli
· audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
· sprawozdawczości
· rozliczenia projektu
· odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
· zachowania trwałości projektu
· archiwizacji
· badań i analiz.
4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO),
wynikający z:
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu

2
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
projekt – Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Częstochowie, ul. Waszyngtona 69/71, 42-217 Częstochowa.
6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym,
upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów
o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na
zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub
Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia moich danych osobowych.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.