Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Biuro Projektu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Częstochowie):
Biuro Projektu czynne codziennie w godzinach 8:00-16:00
ul. Sienkiewicza 15  42-290 Blachownia
e-mail: ddpblachownia@psoni.localhost.pl
tel.: +48 798 926 582