Logo RP EU Śląskie UE

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

„Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Częstochowie w partnerstwie z Gminą Blachownia ogłasza nabór do projektu „Nasz
dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni „ który jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług środowiskowych i
opiekuńczych w zakresie opieki nad co najmniej 24 (16K /8M) osobami niepełnosprawnymi(ON) i/lub
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Blachownia poprzez
zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Blachowni (DDP)
Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 15.03.2021-16.05.2021


Rekrutacja odbywać się będzie poprzez złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z
załącznikami (jeśli dotyczy) oraz oświadczenie kandydata:
1. Poprzez podpisany skan dokumentów na adres e-mail: ddpblachownia@psoni.localhost.pl
2. Osobiście od 15 marca 2021 r w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00 – 15.00
w biurze projektu przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni. 
Wszelkie Informacje udzielane są pod nr tel. 798926582 w godz. 8.00-15.00 w dni
robocze lub pod adresem e-mail: ddpblachownia@psoni.localhost.pl