Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

„NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 3.”

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz ogłasza nabór do projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.12.2022 r. 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:  

– osoby dorosłe,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,

– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,

– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,

– osoby z każdym wykształceniem.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;
2. Aktywizacja społeczna:
– warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;
3. Aktywizacja zawodowa:
– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– pośrednictwo pracy,
– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka
gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
– wsparcie trenera/ki pracy;
4. Aktywizacja zdrowotna:
– konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
– konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
– fizjoterapia,
– zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W OKRESIE OD 14 DO 29 WRZEŚNIA 2021 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać:
– w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie
w godzinach 7:00-16:00), a także ze strony internetowej Wnioskodawcy: www.psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu tj. Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie (Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-16:00) oraz ze strony internetowej Partnera:
www.proefecto.pl.

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą (liczy się data wpływu) lub mailowo:
– w Biurze Projektu – adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@psoni.czest.pl,
– w Biurze Partnera Projektu – adres: ul. Bolesława Limanowskiego 15/4, 42-207
Częstochowa, e-mail: proefecto@gmail.com.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych Wnioskodawcy i Partnera.