Logo RP EU Śląskie UE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 01/04/2021/B/PSONI

dla zamówienia udzielanego zgodnie z trybem rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest: Transport dostosowany do potrzeb ON  w obie strony Dziennego Domu Pobytu w Blachowni w projekcie „Nasz Dom – Naszą Szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 

Zał 1 do zapyt. 19.04.2021

umowa projekt

Oświadczenie 2

Oświadczenie 1 19.04.2021.B.PSONI