Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi prowadzenia fizjoterapii dla uczestników/ uczestniczek projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” 

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 1.  Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 14, 42-217 Częstochowa, tel.: 605 375 612, e-mail: psoni@o2.pl, strona internetowa: www.psoni.czest.pl.
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu fizjoterapii dla uczestników/ uczestniczek projektu „Niepełnosprawni pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  priorytetowej IX. Włączenie społeczne,

Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kod CPV: 85142100-7-usługi fizjoterapii

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Fizjoterapia

Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba

Przewidywana liczba uczestników/czek – 36 osób

Przewidywana liczba godzin na uczestnika/czkę – 60 h na osobę

Przewidywana łączna liczba godzin – 2 160 h

Fizjoterapia została zaplanowana dla wszystkich 36 uczestników/czek w wymiarze średnio 60h/uczestnika/czkę, w zależności od indywidualnych potrzeb. Fizjoterapia ma na celu niwelowanie problemów zdrowotnych uczestników/czek wynikających z niepełnosprawności, ale także utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w związku z planowanym podjęciem pracy. Harmonogram spotkań z fizjoterapeutą zostanie uzgodniony z uczestnikami/czkami i dostosowany do ich możliwości czasowych.

 1. Charakterystyka uczestników/uczestniczek projektu

Wsparcie skierowane jest dla osób spełniających następujące warunki:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,

– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,

– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,

– osoby z każdym wykształceniem.

5.Przewidywany termin i miejsce realizacji zamówienia:

5.1. Przewidywany termin:

Rozpoczęcie: najwcześniej od dnia podpisania umowy

Zakończenie: maksymalnie do dnia 31.12.2022 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności.

5.2. Miejsce:

 1. ul. Lakowa 101, 42-271 Częstochowa.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do:

6.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, wnioskiem o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” oraz z użyciem materiałów i wzorów przekazanych przez Zamawiającego.

6.2. Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

6.3. Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Zespołem Projektowym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia.

6.4. Przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zamawiający przekaże Wykonawcy ulotkę instruktażową nt. zasady gender.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.2. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki :

Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba, która będzie spełniać następujące warunki:

1) posiada:

– tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

– lub tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty,

– lub tytuł licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty,

– lub zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz co najmniej 6- letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty,

2) posiada wpis do Krajowego Rejestru Fizjoteraputów,

3) posiada min. 200h doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca musi złożyć:

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 7 muszą być:

8.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

8.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

9.Kryteria oceny oferty:

– cena całkowita brutto dla zamówienia – 60%

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Podana cena będzie stanowić pełne obciążenie, uwzględniając koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponoszone przez Zamawiającego i Wykonawcę. ( stosownie do formy zaangażowania podatek VAT, składki ZUS i inne).

– doświadczenie w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa,

porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi.– 40%

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać zamówienie musi posiadać co najmniej 200 h doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi. Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 200 h. Maksymalną ocenę za to kryterium zamawiający przyzna za 400 h doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi. 

Doświadczenie powyżej 400 h nie będzie dodatkowo punktowane.

Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

{(Cn/Cb x 60%) + [(Db1/Dn+…)/Lo x 40%]} x 100 = ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Db – doświadczenie w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

Dn – najdłuższe doświadczenie w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

Lo – minimalna liczba osób prowadzących wsparcie, która jest wymagana Zamawiający wskazał wymaganą minimalną liczbę osób prowadzących. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego liczby osób zgodnej z wymaganą minimalną liczbą osób. Osoby te będą uwzględnione do kryteriów oceny ofert.

Wykonawca może wykazać dodatkowe osoby w Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Osoby te muszą spełniać co najmniej warunki określone w zapytaniu ofertowym dla tych osób.

100 – wskaźnik stały

60% – procentowe znaczenie kryterium ceny

40% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

10.Składanie ofert:

Podpisaną ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.12.2021 r. do godziny 9:00 (liczy się data wpływu) w formie:

 1. a) pisemnej (pocztą lub osobiście): w Biurze Projektu – ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa (Biuro czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00),
 1. b) drogą elektroniczną na e-mail: psoni@o2.pl podpisaną w formie skanu.

11.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Koordynatorka projektu – tel.: 605375612, e-mail: psoni@o2.pl.

 1. Informacja w sprawie wyników zapytania i umowy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz przesłana drogą mailową (adres mailowy wskazany w formularzu ofertowym) do wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności, w zakresie wszystkich części.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany lub zwiększenia ilości osób, przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany lub zwiększenia ilości osób, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla tej osoby. Ponadto, w przypadku zmiany osoby, której doświadczenie było punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi uzyskać co najmniej taką samą liczbę punktów.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych umową oraz w okolicznościach nie przewidzianych umową, których strony umowy, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.

Załączniki do zapytania ofertowego (do pobrania):

 1. Formularz ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców,
 2. Wykaz osób, jakimi dysponuje Wykonawca – do wypełnienia przez Wykonawców,
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
 4. Wzór umowy.
 5. Zmiana_zapytanie_ofertowe_fizjoterapia

Zatwierdziły ostatecznie:

Beata Mstowska – Przewodnicząca Zarządu

Iwona Ciesielska – Wiceprzewodnicząca Zarząd