Flaga i godło Polski

Zadanie  „Pomoc dzieciom do 16. Roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, a także osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi Asystenta osoby niepełnosprawnej″ dofinansowane jest w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania: 8 037 243 zł

Wartość dofinansowania:  2 290 420,00 zł

Termin realizacji: 04.04.2022 – 31.12.2022

Zadanie obejmuje do 53 280 godzin usług asystentów osobistych, co pozwoli na udzielenie wsparcia dla min. 76 osób z niepełnosprawnością, w tym dla około 6 dzieci do 16 r.ż. spełniających wymogi programu, około 66 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i około 4 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, tj.:

  • 18 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (każda osoba może skorzystać maksymalnie z 840 wsparcia Asystenta w skali roku);
  • 48 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (każda osoba może skorzystać maksymalnie z 720 wsparcia Asystenta w skali roku);
  • 4 osoby dorosłe o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (każda osoba może skorzystać maksymalnie z 360 wsparcia Asystenta w skali roku);
  • 6 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Informacje o zadaniu: tel. 789 209 457, e-mail: mjonska@psoni.czest.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia do programu”.

Dokumenty do pobrania: