Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Zadanie realizowane w ramach Programu 
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Całkowita wartość Programu:  1 492 691,62 zł 

Okres realizacji: 01.02.2023 – 31.12.2023

 

Cel zadania:

Wsparcie 52 osób niepełnosprawnych mające na celu dążenie do poprawy funkcjonowania tych osób przez zapewnienie usług asystenta osobistego przez co umożliwienie osobom z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia z terenu miasta Częstochowa i powiatu częstochowskiego.

Usługi asystenckie będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 6:00 – 22:00.

 

Usługi asystenta będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z  niepełnosprawnością, polegać będą m.in. na pomocy asystenta z uwzględnieniem nie wyręczania, a wsparcia w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i w szczególności polegać będą na:

wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych (np. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli, czesaniu, goleniu, obcinaniu paznokci rąk i nóg, zmianie pozycji  np. przesiadaniu się z łóżka, krzesła  na wózek, ułożeniu się w łóżku, zapobieganiu powstawania odleżyn i oparzeń, przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów, słaniu łóżka I zmianie pościeli, itp.);

–  wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych w przypadku samodzielnego zamieszkiwania;  (pomoc w sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci, dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie  osobie z niepełnosprawnościąw sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie, myciu okien, w utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej), podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go, transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej)

-wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; pchanie wózka osoby niepełnosprawnej, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi), pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym, pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu, asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami lub innym środkiem transport, transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta .

-wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem: (wyjście na spacer, asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy, wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze, pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni, wyjściu na spacer, wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).           

 

Grupa docelowa:

– 11 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– 41 osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do w/w.

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego.

Informacje o zadaniu: tel. 34 387 29 90 wew. 1, e-mail: msciubilecka@psoni.czest.pl