POLITYKA PRYWATNOŚCI 

(RODO i COOKIES)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności ustala zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych

pozyskanych za pośrednictwem serwisu https://psoni.czest.pl.  (dalej: Portal).

2. Właścicielem/operatorem Portalu oraz Administratorem Danych Osobowych jest PSONI z siedzibą w Częstochowie ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rodo) oraz z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

4. Korzystanie z Portalu odbywa się w sposób anonimowy. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Polityce Prywatności podanie danych jest konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

5.PSONI dokłada starań w zakresie ochrony danych Użytkowników. W szczególności PSONI okresowo zmienia swoje hasła administracyjne, regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa, regularnie aktualizuje wykorzystywane przez siebie oprogramowanie do prowadzenia Portalu. PSONI  podejmuje działania w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego fizycznego dostępu do pomieszczeń, urządzeń i systemów PSONI, w których przechowywane są dane osobowe oraz za pomocą których uzyskuje dostęp do mechanizmów administracyjnych Portalu. Hosting Portalu realizuje profesjonalny podmiot, stosujący odpowiednie zabezpieczenia.

 

§ 2 Przetwarzanie danych oraz cele tego przetwarzania

 

1. PSONI pozyskuje dane osobowe użytkowników Portalu, będących osobami fizycznymi (dalej:

Użytkownik).

2. Podczas korzystania z Portalu, od Użytkowników mogą być pobierane dane, w szczególności:

 a) adres IP urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu Użytkownika,

b) nazwa domeny, c) rodzaj przeglądarki Użytkownika, d) czas dostępu do Portalu, e) typ systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika, f) typ urządzenia Użytkownika, g) dane dotyczące sposobu korzystania z Portalu, w szczególności dane na temat linków i odnośników w Portalu, z których korzystają Użytkownicy oraz inne dane na temat czynności podejmowanych przez Użytkowników podczas korzystania z Portalu.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następujących celach: a) dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Regulaminem, podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes PSONI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), b) prowadzenia analizy zachowań Użytkowników, celem ulepszenia treści oraz jakości Portalu, podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes PSONI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.     PSONI może gromadzić i analizować logi, zawierające dane z informacjami o numerze IP Użytkownika. Gromadzenie danych następuje wówczas w celu diagnozowania problemów technicznych z serwerem, w celach statystycznych oraz w celach bezpieczeństwa Portalu i Użytkowników. W szczególności w celu identyfikacji osób korzystających z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub naruszających poprzez Portal prawa osób trzecich. Dane te i logi mogą być przekazywane uprawnionym do tego organom, w tym organom ścigania.oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

§ 3 Powierzanie danych oraz czas przechowywania

 

1. Dostęp do danych Użytkowników będą mieli także upoważnieni pracownicy i współpracownicy PSONI, którzy korzystać będą z tych danych wyłącznie w celu realizacji prawidłowego działania Portalu.

2. PSONI nie powierza i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są jednak dostawcom usług, przy pomocy, których PSONI prowadzi Portal, w oparciu o odrębne umowy, w ramach których albo podlegają PSONI co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych Użytkowników (działają jako podmioty przetwarzające, na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych – m.in. podmioty świadczące usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczające systemu marketingu, dostarczające systemy analizy ruchu sieciowego, dostarczające systemy analizy skuteczności kampanii marketingowych.), albo samodzielnie określają te cele i sposoby ich przetwarzania (tj. działają jako administratorzy). Podmioty te mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Dane Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym do tego organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych Użytkowników na podstawie przepisów prawa, w szczególności, gdy udostępnienie tych danych uzasadnione jest zapewnieniem

bezpieczeństwa osób trzecich, Użytkowników, prawidłowego funkcjonowania Portalu.

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez PSONI: a) gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, b) PSONI może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 

 

§ 4 Prawa Użytkowników

 

1. Użytkownicy posiadają prawo do:

 a) cofnięcia zgody udzielonej PSONI ze skutkiem od momentu jej wycofania (art. 7 ust.3 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PSONI przed cofnięciem zgody i nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, ale może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu;

 b) dostępu do danych, w szczególności do uzyskania potwierdzenia, czy PSONI przetwarza dane osobowe, a jeżeli tak, to uzyskać dostęp do tych danych oraz informację o celach i kategoriach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, okresach przetwarzania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi wobec przetwarzania jego danych osobowych, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych osobowych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, a także do uzyskania kopii swoich danych osobowych (art. 15 RODO).

c) sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe (art. 16 RODO).

d) usunięcia wszystkich swoich danych osobowych (tzw. „bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). PSONI usunie dane osobowe Użytkownika, jeżeli  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; Użytkownik wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;  Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z prawem Unii lub prawie Państwa członkowskiego;  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli sprzeciw Użytkownika będzie uzasadniony, a nie będzie istnieć inna podstawa prawna do przetwarzania jego danych osobowych, PSONI usunie dane osobowe użytkownika w zakresie, w jakim do ich przetwarzania wniósł sprzeciw.

2. Użytkownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 5 Formularz kontaktowy

 

1.  Korzystanie z Portalu nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza wysłać zapytanie. Od Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zbierane są następujące dane osobowe: adres e-mail,

Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane ( e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwi wysłanie formularza.

2.Kontaktując się z PSONI za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z PSONI. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, w celu profesjonalnej obsługi, dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w systemie informatycznym PSONI.


§ 6 Polityka cookies

 

1. Portal korzysta z niewielkich plików internetowych automatycznego przechowywania danych, zwanych cookies. Pliki cookies zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, jeżeli jego przeglądarka na to pozwala.

2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez PSONI w celu: a) analizy i badań zachowań

Użytkowników w serwisie, w tym do tworzenia anonimowych statystyk, celem ulepszenia usług, treści i funkcjonalności Portalu. b) korzystania z mechanizmów marketingowych, wskazanych w niniejszej Polityce. c) prezentowania treści multimedialnych w Portalu (pobieranych z zewnętrznych serwisów internetowych, w tym Google Maps (właściciel: Google Inc. z siedzibą w USA)).

3. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych Użytkowników ani pobierania informacji o charakterze poufnym z urządzeń Użytkowników. Nie umożliwiają one na przedostanie się do urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego niechcianego bądź złośliwego oprogramowania.

4. Użytkownik może usunąć, a także ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies w swoim

urządzeniu końcowym, ale może to uniemożliwić korzystanie z tych funkcji Portalu, które do swojego prawidłowego działania wymagają przechowywania plików cookies. Sposób usunięcia, ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzenia końcowego Użytkownika jest zależny od rodzaju przeglądarki z której korzysta Użytkownik. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w pomocy lub dokumentacji przeglądarki, w tym w szczególności Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera i inne. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest,  korzystanie  z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

5.W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: – „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosujemy pliki cookies:

pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Portalu; dane te są przekazywane do narzędzi analitycznych Google Analytics. pliki prezentacji na Portalu mapy wskazującej lokalizację naszego biura za pomocą serwisu internetowego maps.google.com pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika, pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, You Tube, Twitter), z których korzysta użytkownik Portalu.  PSONI współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika: Google AdWords, Facebook, You Tube, Twitter. PSONI nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach jego Portalu. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Portalu, stanowi wyrażenie zgody na korzystanie przez Portal z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. W ramach Portalu Użytkownik może spotkać odnośniki do innych witryn, których PSONI nie jest właścicielem ani administratorem.PSONI nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści znajdujące się na takich witrynach i zachęca do zapoznania się z polityką prywatności takich witryn.

2. W zakresie nieuregulowanym Polityką, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.PSONI zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.