Flaga i godło Polski

Projekt „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w 2021 r.” dofinansowany w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 pod tytułem „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy” ze środków z Funduszu Solidarnościowego. 

  

Całkowita wartość zadania: 148 764,00 zł 

 Wartość dofinansowania: 146 100,00 zł 

  

Termin realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021 

  

Zadanie obejmuje do 3600 godzin usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.Zadanie przeznaczone dla 15 osób, w tym 3 dzieci, 240 h przypada na jednego Beneficjenta. 

  

Informacje o zadaniu: tel.519 522 296, e-mail: biuro@psoni.czest.pl 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych.