Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Lider projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie

Partner Projektu: Gmina Blachownia


Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.03.2023 r.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad co najmniej 24 (16K /8M) osobami niepełnosprawnymi(ON) i/lub osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Blachownia poprzez zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Blachowni (DDP) w okresie 01.07.2020 – 31.03.2023 roku.


Wsparcie projektowe skierowane jest do 24 osób (16K /8M) spełniających następujące kryteria:
1.Zamieszkanie w Gminie Blachownia
2.Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
3. Podczas przeprowadzanej rekrutacji osób, którym udzielane będą usługi społ. preferowanymi
uczestnikami projektu będą :
a) osoby lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z
przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem,
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) osoby lub rodziny korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub
rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w
ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
d) osoby samotne.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego
spędzania czasu;
b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne;
c) umożliwienie udziału w zajęciach usprawniających kondycje psychiczną i fizyczną (gimnastyka ciała i umysłu);
d) wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych;

e) wyjazdy do kina / teatru/basen
f) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności,
g) pomoc prawna,
h) pomoc psychologiczna, poradnictwo w rozwiązywaniu trudności życiowych.
Ośrodek zapewnia pobyt i opiekę przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, w tym: wyżywienie.
W projekcie zakładane jest osiągnięcie następujących rezultatów:
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych istniejących po zakończeniu projekt: 24
Całkowita wartość projektu: 1 005 384,00 zł

Ogłoszenie o naborze do ND–NS

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

„Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Gminą Blachownia ogłasza nabór do projektu „Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni „ który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad co najmniej 24 (16K /8M) osobami niepełnosprawnymi(ON) i/lub osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Blachownia poprzez zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Blachowni (DDP)


Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 15.03.2021-16.05.2021

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz oświadczenie kandydata:
1. Poprzez podpisany skan dokumentów na adres e-mail: ddpblachownia@psoni.localhost.pl
2. Osobiście od 15 marca 2021 r w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00 – 15.00 w biurze projektu przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni. 


Wszelkie Informacje udzielane są pod nr tel. 798926582 w godz. 8.00-15.00 w dni robocze lub pod adresem e-mail: ddpblachownia@psoni.localhost.pl

Kontakt

Biuro Projektu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie):


Biuro Projektu czynne codziennie w godzinach 8:00-16:00
ul. Sienkiewicza 15  42-290 Blachownia
e-mail: ddpblachownia@psoni.localhost.pl
tel.: +48 798 926 582

Zapytania ofertowe NDNS

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2021/B/PSONI

dla zamówienia udzielanego zgodnie z trybem rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest: Transport dostosowany do potrzeb ON  w obie strony Dziennego Domu Pobytu w Blachowni w projekcie „Nasz Dom – Naszą Szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Zał. 1 do zapyt. 19.04.2021

Umowa projekt

Oświadczenie 2

Oświadczenie 1 19.04.2021.B.PSONI