PFRON logo

W ramach konkursu PFRON 1/2018 pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność”, p.t.: Centrum Dzwoni w Częstochowie – Centrum Doradztwa Zawodowego i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością Edycja III, realizowany w terminie 01.01.2019 r.- 31.03.2022 r. Dofinansowany ze środków PFRON  na podstawie umowy nr ZZO/000170/12/D z dnia 11 czerwca 2019 r. w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje projekt „Centrum Dzwoni” w Częstochowie-Centrum Doradztwa Zawodowego i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością Edycja III Czas trwania projektu: 1.04.2019-31.03.2022 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób
niepełnosprawnych , zmierzających do zatrudnienia tych osób na otwartym rynku pracy z
wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego.
Działania:
1. Współpraca specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, trener pracy.
2. Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej.
3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
4. Znajdowanie pracy przez BO-przy wsparciu trenera pracy: aplikacja cv, rozmowy z
pracodawcami, organizacja praktyk, staży pracy.
5. Działania zmierzające do pozyskiwania pracodawców w celu zatrudnienia Beneficjentów
projektu.
6. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim-działania dostosowane do indywidualnych potrzeb
Beneficjentów np. wsparcie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, formalnych,
środowiskowych.
Działania będą ukierunkowane na podniesienie kompetencji zawodowych oraz społecznych
Beneficjentów, co w konsekwencji doprowadzi do wejścia tych osób na otwarty rynek
pracy.

Rekrutacja:
Projekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i
znacznym: głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami
psychicznymi ( z symbolami na orzeczeniu U,P,R,C,N,O,R i sprzężeniami) w wieku 18 r.ż-
57r.ż.-kobiety, mężczyźni 18 r.ż-62 r.ż. z terenu powiatu Częstochowskiego,
Myszkowskiego, Kłobuckiego i Lublinieckiego.

Harmonogram Centrum Dzwoni III