Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,
Partner projektu – Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik- Gęsiarz.

Okres realizacji projektu: 1 października 2019 r. do 31.10.2021 r.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.10.2021 r.

Wsparcie projektowe skierowane jest do 36 osób (13 kobiet) spełniających następujące kryteria:
– osoby dorosłe,
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;
2. Aktywizacja społeczna:
– warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;
3. Aktywizacja zawodowa:
– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– pośrednictwo pracy,
– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka
gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
– wsparcie trenera/ki pracy;
4. Aktywizacja zdrowotna:
– konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
– konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
– fizjoterapia,
– zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”

W projekcie zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
1. Wskaźniki produktu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 36 osób (13 kobiet),
– Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 36 osób (13 kobiet),

2. Wskaźniki rezultatu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 osób (5 kobiet),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 9 osób (4 kobiety),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7 osób (3 kobiety).

Całkowita wartość projektu to: 655 724, 54 PLN, w tym   95% dofinansowania – 622 938,31 PLN 5% wkładu własnego – 32 786, 23 PLN.

Ogłoszenie o naborze do N-PwŻSiZ2

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

„NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 2.”

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz ogłasza nabór do projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 2.”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja,

Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących
w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od

rynku pracy.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji
w okresie do 31.07.2021 r.

 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:  

– osoby dorosłe,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,

– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,

– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,

– osoby z każdym wykształceniem.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie
z Wnioskodawcą.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:

– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,

– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;

  1. Aktywizacja społeczna:

– warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;

  1. Aktywizacja zawodowa:

– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,

– pośrednictwo pracy,

– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;

– 3-miesięczne płatne staże zawodowe,

– wsparcie trenera/ki pracy;

  1. Aktywizacja zdrowotna:

– konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,

– konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,

– fizjoterapia,

– zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W OKRESIE

OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA 2019 R.

 

Dokumenty aplikacyjne można pobrać:

– w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie
w godzinach 7:00-16:00), a także ze strony internetowej  Wnioskodawcy: www.psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu tj. Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/4 w Częstochowie  (Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-19:00) oraz ze strony internetowej Partnera: www.proefecto.pl.

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą (liczy się data wpływu) lub mailowo:

– w Biurze Projektu – adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu – adres: ul. Bolesława Limanowskiego 15/4, 42-207 Częstochowa, e-mail: proefecto@gmail.com.

 

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych  Wnioskodawcy i Partnera.

Kontakt

Biuro Projektu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Częstochowie):
Biuro Projektu czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00
ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa
e-mail: psoni@o2.pl
tel.: 605 375 612

Biuro Partnera Projektu (Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta
Blachnik-Gęsiarz):
Biuro Partnera Projektu czynne codziennie w godzinach 10:00-19:00
ul. Limanowskiego 15/4, 42-207 Częstochowa
e-mail: proefecto@gmail.com
tel.: 500 058 940

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu
społecznym i zawodowym 2.” przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego,
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl ,
strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres email: daneosobowe@slaskie.pl .
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:
 udzielenia wsparcia
 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
 monitoringu
 ewaluacji
 kontroli
 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
 sprawozdawczości
 rozliczenia projektu
 odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
 zachowania trwałości projektu
 archiwizacji
 badań i analiz.
4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO),
wynikający z:
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu

2
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
projekt – Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Częstochowie, ul. Waszyngtona 69/71, 42-217 Częstochowa.
6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym,
upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów
o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na
zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub
Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia moich danych osobowych.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.