Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

Zadanie realizowane w ramach Programu 
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 424 800,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:  426 600,00    zł 

 Cel zadania:

Wsparcie 26 osób niepełnosprawnych mające na celu dążenie do poprawy funkcjonowania tych osób przez zapewnienie usług asystenta osobistego przez co umożliwienie osobom z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia z terenu miasta Częstochowa i powiatu częstochowskiego.

W ramach zadania realizowane będzie wsparcie asystenckie.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu i powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (m.in. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.),

–  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

–  załatwianiu spraw urzędowych,

– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kulturalnych (np. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy, teatr etc.).

– wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu do/z placówki oświatowej.

Grupa docelowa:

– 6 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w wymiarze 2160 h

– 20 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do w/w w wymiarze 7200 h.

Usługa asystentury dedykowana będzie dla osób z terenu Miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego.

Informacje o zadaniu: tel.519 522 296, e-mail: biuro@psoni.czest.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia do programu”.