Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU DODATKOWEGO NABORU DO PROJEKTU „NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 3.”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz ogłasza nabór do projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących
w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.12.2022 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:  

– osoby dorosłe,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:

  – indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
  – indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;

  Aktywizacja społeczna:

  – warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;

  Aktywizacja zawodowa:

  – poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
  – pośrednictwo pracy,
  – certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
  – 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
  – wsparcie trenera/ki pracy;

  Aktywizacja zdrowotna:

  – konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
  – konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
  – fizjoterapia,
  – zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”.

DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 25 LUTEGO 2022 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać:

– w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie
w godzinach 7:00-16:00), a także ze strony internetowej  Wnioskodawcy: www.psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu tj. Centrum Doradczo Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie  (Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-16:00) oraz ze strony internetowej Partnera: www.proefecto.pl.

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą (liczy się data wpływu) lub mailowo:

– w Biurze Projektu – adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu – adres: ul. Bolesława Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa, e-mail: proefecto@gmail.com.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych  Wnioskodawcy i Partnera.

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,
Partner projektu – Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik- Gęsiarz.

Okres realizacji projektu: 1 lipiec 2021 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji
w okresie do 31.12.2022 r.

Wsparcie projektowe skierowane jest do 36 osób (13 kobiet) spełniających
następujące kryteria:
– osoby dorosłe,
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;
2. Aktywizacja społeczna:
– warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;
3. Aktywizacja zawodowa:
– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– pośrednictwo pracy,
– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
– wsparcie trenera/ki pracy;
4. Aktywizacja zdrowotna:
– konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
– konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
– fizjoterapia,
– zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”.

W projekcie zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
1. Wskaźniki produktu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 36 osób (13 kobiet),
– Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 36 osób (13
kobiet),

2.Wskaźniki rezultatu
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 osób (5 kobiet),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 9 osób (4 kobiety),
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7 osób (3 kobiety).

Całkowita wartość projektu to: 640 460,00 PLN, w tym   85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 544 391,00 PLN, 10 % dofinansowania z budżetu państwa – 64 046,00 PLN, 5% wkładu własnego – 32 023,00 PLN.

Ogłoszenie o naborze do N-PwŻSiZ3

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

„NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 3.”

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Centrum Doradczo Edukacyjnym
ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz ogłasza nabór do projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja,
Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.12.2022 r. 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:  

– osoby dorosłe,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,

– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,

– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,

– osoby z każdym wykształceniem.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie
z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;
2. Aktywizacja społeczna:
– warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;
3. Aktywizacja zawodowa:
– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
– pośrednictwo pracy,
– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka
gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
– wsparcie trenera/ki pracy;
4. Aktywizacja zdrowotna:
– konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
– konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
– fizjoterapia,
– zajęcia terapeutyczne "Zdrowy kręgosłup".

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA JEST W OKRESIE

OD 14 DO 29 WRZEŚNIA 2021 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać:
– w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie
w godzinach 7:00-16:00), a także ze strony internetowej Wnioskodawcy: www.psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu tj. Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie (Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-16:00) oraz ze strony internetowej Partnera:
www.proefecto.pl.

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą (liczy się data wpływu)
lub mailowo:
– w Biurze Projektu – adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@psoni.czest.pl,
– w Biurze Partnera Projektu – adres: ul. Bolesława Limanowskiego 15/4, 42-207
Częstochowa, e-mail: proefecto@gmail.com.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych Wnioskodawcy i Partnera.

Kontakt

Biuro Projektu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie):

Biuro Projektu czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00

 1. Focha 71a, 42-217 Częstochowa

e-mail: psoni@o2.pl

tel.: 605 375 612

 

Biuro Partnera Projektu (Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz):

Biuro Partnera Projektu czynne codziennie w godzinach 10:00-19:00

 1. Limanowskiego 15/4, 42-207 Częstochowa

e-mail: proefecto@gmail.com

tel.: 500 058 940

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi prowadzenia fizjoterapii dla uczestników/ uczestniczek projektu "Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 14, 42-217 Częstochowa, tel.: 605 375 612, e-mail: psoni@o2.pl, strona internetowa: www.psoni.czest.pl.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu fizjoterapii dla uczestników/ uczestniczek projektu „Niepełnosprawni pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  priorytetowej IX. Włączenie społeczne,

Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kod CPV: 85142100-7-usługi fizjoterapii

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Fizjoterapia

Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba

Przewidywana liczba uczestników/czek – 36 osób

Przewidywana liczba godzin na uczestnika/czkę – 60 h na osobę

Przewidywana łączna liczba godzin – 2 160 h

Fizjoterapia została zaplanowana dla wszystkich 36 uczestników/czek w wymiarze średnio 60h/uczestnika/czkę, w zależności od indywidualnych potrzeb. Fizjoterapia ma na celu niwelowanie problemów zdrowotnych uczestników/czek wynikających z niepełnosprawności, ale także utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w związku z planowanym podjęciem pracy. Harmonogram spotkań z fizjoterapeutą zostanie uzgodniony z uczestnikami/czkami i dostosowany do ich możliwości czasowych.

 1. Charakterystyka uczestników/uczestniczek projektu

Wsparcie skierowane jest dla osób spełniających następujące warunki:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,

– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,

– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,

– osoby z każdym wykształceniem.

5.Przewidywany termin i miejsce realizacji zamówienia:

5.1. Przewidywany termin:

Rozpoczęcie: najwcześniej od dnia podpisania umowy

Zakończenie: maksymalnie do dnia 31.12.2022 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności.

5.2. Miejsce:

 1. ul. Lakowa 101, 42-271 Częstochowa.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do:

6.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, wnioskiem o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” oraz z użyciem materiałów i wzorów przekazanych przez Zamawiającego.

6.2. Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

6.3. Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Zespołem Projektowym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia.

6.4. Przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zamawiający przekaże Wykonawcy ulotkę instruktażową nt. zasady gender.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.2. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki :

Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba, która będzie spełniać następujące warunki:

1) posiada:

– tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

– lub tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty,

– lub tytuł licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty,

– lub zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz co najmniej 6- letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty,

2) posiada wpis do Krajowego Rejestru Fizjoteraputów,

3) posiada min. 200h doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca musi złożyć:

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 7 muszą być:

8.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

8.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

9.Kryteria oceny oferty:

– cena całkowita brutto dla zamówienia – 60%

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Podana cena będzie stanowić pełne obciążenie, uwzględniając koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponoszone przez Zamawiającego i Wykonawcę. ( stosownie do formy zaangażowania podatek VAT, składki ZUS i inne).

– doświadczenie w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa,

porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi.– 40%

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać zamówienie musi posiadać co najmniej 200 h doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi. Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 200 h. Maksymalną ocenę za to kryterium zamawiający przyzna za 400 h doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi. 

Doświadczenie powyżej 400 h nie będzie dodatkowo punktowane.

Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

{(Cn/Cb x 60%) + [(Db1/Dn+…)/Lo x 40%]} x 100 = ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Db – doświadczenie w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

Dn – najdłuższe doświadczenie w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

Lo – minimalna liczba osób prowadzących wsparcie, która jest wymagana Zamawiający wskazał wymaganą minimalną liczbę osób prowadzących. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego liczby osób zgodnej z wymaganą minimalną liczbą osób. Osoby te będą uwzględnione do kryteriów oceny ofert.

Wykonawca może wykazać dodatkowe osoby w Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Osoby te muszą spełniać co najmniej warunki określone w zapytaniu ofertowym dla tych osób.

100 – wskaźnik stały

60% – procentowe znaczenie kryterium ceny

40% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia w realizacji fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

10.Składanie ofert:
Podpisaną ofertę cenową należy złożyć do dnia 21.12.2021 r. do godziny 9:00 (liczy się data wpływu) w formie:
a) pisemnej (pocztą lub osobiście): w Biurze Projektu – ul. Focha 71a, 42-217
Częstochowa (Biuro czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00),
b) drogą elektroniczną na e-mail: psoni@o2.pl,
c) przez portal Baza Konkurencyjności dostępny pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

11.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Koordynatorka projektu – tel.: 605375612, e-mail: psoni@o2.pl.

 1. Informacja w sprawie wyników zapytania i umowy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz przesłana drogą mailową (adres mailowy wskazany w formularzu ofertowym) do wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności, w zakresie wszystkich części.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany lub zwiększenia ilości osób, przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany lub zwiększenia ilości osób, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla tej osoby. Ponadto, w przypadku zmiany osoby, której doświadczenie było punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi uzyskać co najmniej taką samą liczbę punktów.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych umową oraz w okolicznościach nie przewidzianych umową, których strony umowy, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.

Załączniki do zapytania ofertowego (do pobrania):

 1. Formularz ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców,
 2. Wykaz osób, jakimi dysponuje Wykonawca – do wypełnienia przez Wykonawców,
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
 4. Wzór umowy.
 5. Zapytanie_ofertowe_fizjoterapia_AKTUALNE_PO_II_ZMIANIE
 6. Wyniki

Zatwierdziły ostatecznie:

Beata Mstowska – Przewodnicząca Zarządu

Iwona Ciesielska – Wiceprzewodnicząca Zarząd 

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi prowadzenia psychoterapii dla uczestników/ uczestniczek projektu "Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne,
Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez psychologa/żkę warsztatów kompetencji społecznych.

1. Charakterystyka uczestników/czek projektu
Wsparcie skierowane jest dla przewidywanej liczby 36 osób spełniających następujące
warunki:
– osoby dorosłe,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np.
Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba uczestników/czek – 36 osób
Przewidywana liczba grup – 4 grupy
Przewidywana liczba godzin na grupę – 16h
Przewidywana łączna liczba godzin – 64h

W ramach warsztatów kompetencji społecznych uczestnicy/czki zostaną podzielenie na 4 grupy (średnio po 9osób w grupie). Dla każdej grupy zaplanowano 4 warsztaty po 4h: trening komunikacji, warsztaty nt. budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, trening asertywności. Warsztaty kompetencji społecznych mają umożliwić powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

3.Termin i miejsce realizacji zamówienia:
3.1. Termin
Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
Zakończenie: do dnia 30.06.2022 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności, w zakresie wszystkich części.

3.2. Miejsce
ul. Dąbkowskiego 39, 42-218 Częstochowa

4. Wykonawca zobowiązuje się do:
4.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, wnioskiem o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” oraz z użyciem materiałów i wzorów przekazanych przez Zamawiającego.
4.2. Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
4.3. Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Zespołem Projektowym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.4. Przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zamawiający przekaże Wykonawcy ulotkę instruktażową nt. zasady gender.
4.5 Przestrzegania podczas realizacji wsparcia aktualnych zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z pandemią Covid-19 w Polsce.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organorganu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.2. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki:

Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba, która będzie spełniać następujące warunki:

1. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
2. minimum 200 h doświadczenia w prowadzeniu warsztatów/szkoleń/konsultacji psychologicznych,
3. minimum 24-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi złożyć:
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 5 muszą być:
6.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
6.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
6.3. Oświadczenie o braku powiązać kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie całkowita cena brutto – 100%. Oferty oceniane będą według wzoru
Cn/Cb x 100% = P
gdzie:
Cn – cena najniższa,
Cb – cena oferty badanej,
P – całkowita liczba punktów.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Podana cena będzie stanowić pełne obciążenie, uwzględniając koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponoszone przez Zamawiającego i Wykonawcę.

8. Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 01.02.2022 r. do godziny 09:00 (liczy się data wpływu) w formie:
a) pisemnej (pocztą lub osobiście): w Biurze Projektu – ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa (Biuro czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00),
b) drogą elektroniczną na e-mail: psoni@o2.pl.

9. Kontakt z Zamawiającym: Koordynatorka projektu – tel.: 605375612, e-mail: psoni@o2.pl.

10. Informacja w sprawie wyników zapytania i umowy:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą mailową (adres mailowy wskazany w formularzu ofertowym) do wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.  Formularz-ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców,
2. Wykaz-osób , jakimi dysponuje Wykonawca – do wypełnienia przez Wykonawców,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
4. Umowa – wzór.
Zatwierdziły:
Beata Mstowska – Przewodnicząca Zarządu
Iwona Ciesielska – Wiceprzewodnicząca Zarządu

TRENER PRACY

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności

1. Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 14, 42-217 Częstochowa, tel.: 605 375 612, e-mail: psoni@o2.pl, strona internetowa: www.psoni.czest.pl.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenera/ki pracy dla uczestników/ uczestniczek projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”. Zamówienie podzielone jest na 3 części.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kody CPV:
85.31.25.10-7 – Usługi rehabilitacji zawodowej
79.63.40.00-7 – Usługi kierowania karierą
85.00.00.00-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie zostało podzielone na trzy części zgodnie z profilem kursów zawodowych tj.:
– część 1: trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka gospodarczy/a,
– część 2: trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka ds. ogrodniczych,
– część 3: trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka ds. gastronomicznych.

W projekcie przewidziano 1 trenera/kę pracy na dany profil kursów zawodowych. Zatem zakłada się wyłonienie trzech/trzy trenerów/ki pracy. Jedna część zamówienia obejmuje przeprowadzenie 320 godzin usługi w charakterze trenera/ki pracy. Łączna liczba godzin usługi w charakterze trenera/ki pracy dla 3 części wynosi 960h.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Ważne! Jedna osoba może pełnić funkcję trenera/ki pracy tylko w ramach 1 części zamówienia.

Każdy z kursów zawodowych został zaplanowany dla 5 uczestników/czek w grupie. Liczba godzin szkoleniowych na grupę wynosi 80h. 3-miesięczne staże zawodowe zostały zaplanowane dla 15 uczestników/czek. Harmonogram wsparcia należy uzgodnić z uczestnikami/czkami kursów zawodowych oraz staży zawodowych w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zakres zadań trenera/ki pracy będzie obejmował m.in.:
– działania motywacyjne,
– wsparcie w opanowaniu wiedzy i umiejętności na kursie zawodowym,
– pomoc w znalezieniu miejsca stażu,
– udział z osobą na rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą,
– przeprowadzenie spotkania instruktażowego z kadrą pracodawcy w miejscu stażu nt.
specyfiki pracy z osobą z niepełnosprawnością,
– wsparcie uczestnika/czki w zaklimatyzowaniu się w miejscu odbywania stażu,
– wsparcie w opanowaniu czynności wyznaczonych na danym stanowisku pracy.

4. Charakterystyka uczestników/uczestniczek projektu
Wsparcie skierowane jest dla osób spełniających następujące warunki:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy, osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

5. Przewidywany termin i miejsce realizacji zamówienia:

5.1. Przewidywany termin:
Rozpoczęcie: najwcześniej od dnia podpisania umowy.
Zakończenie: maksymalnie do dnia 31.12.2022 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności.

5.2. Miejsce:
Częstochowa i powiat częstochowski, w zależności od miejsca odbywania się kursów zawodowych i staży zawodowych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

6.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, wnioskiem o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawni pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” oraz z użyciem materiałów i wzorów przekazanych przez Zamawiającego.

6.2. Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

6.3. Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz do bieżącej
współpracy z Zamawiającym i Zespołem Projektowym na każdym etapie wykonania
przedmiotu zamówienia.

6.4. Przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zamawiający przekaże Wykonawcy ulotkę instruktażową nt. zasady gender.

6.5. Udostępnienia do wglądu dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją projektu na potrzeby kontroli dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz przez inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu (nie dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi).

6.6. Przestrzegania podczas realizacji wsparcia aktualnych zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z pandemią Covid-19 w Polsce.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.2. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki:
Dla każdej z 3 części zamówienia – minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba, która będzie spełniać następujące warunki:
1) posiada wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub w zakresie doradztwa zawodowego, posiada min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem
mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi.
3) posiada min. 200h doświadczenia w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi.

Ważne! Jedna osoba może pełnić funkcję trenera/ki pracy tylko w ramach 1
części zamówienia.

8. Dokumenty, jakie Wykonawca musi złożyć:
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 7 muszą być:
8.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
8.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
8.3. Oświadczenie o braku powiązać kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr
3 do zapytania ofertowego.

9. Kryteria oceny oferty:
– cena całkowita brutto oferty – 60%
Cena brutto oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Podana cena będzie stanowić pełne obciążenie, uwzględniając koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponoszone przez Zamawiającego i Wykonawcę. (stosownie do formy zaangażowania podatek VAT, składki ZUS i inne).
doświadczenie w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi– 40%

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoby, które będą wykonywać zamówienie muszą posiadać co najmniej 200 h doświadczenia w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi. Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 200 h. Maksymalną ocenę za to kryterium zamawiający przyzna za 500 h doświadczenia w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi. Doświadczenie powyżej 500 h nie będzie dodatkowo punktowane.

Zamawiający wskazał wymaganą minimalną liczbę osób prowadzących. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego liczby osób zgodnej z wymaganą minimalną liczbą osób. Osoby te będą uwzględnione do kryteriów oceny ofert. Wykonawca może wykazać dodatkowe osoby w Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Osoby te muszą spełniać co najmniej warunki określone w zapytaniu ofertowym dla tych osób.

Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:
[(Cn/Cb x 60%) + (Db1/Dn x 40%)] x 100 = ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty rozpatrywanej
Db – doświadczenie w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi
Dn – najdłuższe doświadczenie w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi wymagana
100 – wskaźnik stały
60% – procentowe znaczenie kryterium ceny
40% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

10. Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.02.2022 r. do godziny 9:00 (liczy się data wpływu)
w formie:
a) pisemnej (pocztą lub osobiście): w Biurze Projektu – ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa (Biuro czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00),
b) drogą elektroniczną na e mail: psoni@o2.pl,
c) przez portal Baza Konkurencyjności dostępny pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

11.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Koordynatorka projektu – tel.: 605375612, e-mail: psoni@o2.pl.

12. Informacja w sprawie wyników zapytania i umowy:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz przesłana drogą mailową (adres mailowy wskazany w formularzu ofertowym) do wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę. Z Wykonawcą/ami, który/rzy złoży/ą najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

13. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności, w zakresie wszystkich części.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany lub zwiększenia ilości osób, przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany lub zwiększenia ilości osób, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w zapytaniu
ofertowym dla tej osoby. Ponadto, w przypadku zmiany osoby, której doświadczenie było punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi uzyskać co
najmniej taką samą liczbę punktów.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych umową oraz w okolicznościach nie przewidzianych umową, których strony umowy, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz-ofertowy,
2. Wykaz-osób, jakimi dysponuje Wykonawca,
3. Oświadczenie-o-braku-powiązań kapitałowych lub osobowych,
4. Wzór-umowy.

Zatwierdziły:
Beata Mstowska – Przewodnicząca Zarządu
Iwona ciesielska – Wiceprzewodnicząca Zarządu

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zamówienia na świadczenie usługi trenera/ki pracy dla uczestników/ uczestniczek projektu "Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                    w Częstochowie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 14, 42-217 Częstochowa, tel.: 605 375 612,                   e-mail: psoni@o2.pl, strona internetowa: www.psoni.czest.pl.,  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Część 1. trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka gospodarczy/a

Agnieszkę Felix

Czarny Las, ul. Częstochowska 185

42-233 Mykanów

Część 2. trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka ds. ogrodniczych

Mariolę Cyranowską

 1. Gałczyńskiego 6/25

25-409 Kielce

Część 3. trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka ds. gastronomicznych

Zuzannę Gasik

Al. Wojska Polskiego 133

42-216 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrane oferty były jedynymi ofertami złożonymi na poszczególne części i spełniły wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Oferty te uzyskały po 100 punktów  zgodnie z określonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami           i ich wagami tj.:

– cena całkowita brutto oferty – 60%,

– doświadczenie w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi – 40%.

 

ZESTAWIENIE OFERT Z OCENĄ

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium: Cena  całkowita brutto oferty 

Kryterium: Doświadczenie w realizacji usługi trenera/ki pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną               w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi

Punktacja łączna

Część 1. trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka gospodarczy/a

1.

Agnieszka Felix

Czarny Las,

 ul. Częstochowska 185

42-233 Mykanów

17 600,00 zł

500 h

100 pkt.

Część 2. trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka ds. ogrodniczych

1.

Mariola Cyranowska

ul. Gałczyńskiego 6/25

25-409 Kielce

17 600,00 zł

500 h

100 pkt.

Część 3. trener/ka pracy dla profilu: pracownik/czka ds. gastronomicznych

1.

Zuzanna Gasik

Al. Wojska Polskiego 133

42-216 Częstochowa

17 600,00 zł

500 h

100 pkt.


Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl , strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl .
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:
· udzielenia wsparcia
· potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
· monitoringu
· ewaluacji
· kontroli
· audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
· sprawozdawczości
· rozliczenia projektu
· odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
· zachowania trwałości projektu
· archiwizacji
· badań i analiz.
4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z:
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu

2
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
projekt – Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie, ul. Waszyngtona 69/71, 42-217 Częstochowa.
6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym,
upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.