Flaga i godło Polski

Projekt „Świadczenie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy”. Projekt finansowany jest ze środków z Funduszu Solidarnościowego. 

  

Całkowita wartość zadania: 595 200,00 zł 

Wartość dofinansowania: 584 640,00 zł 

  

Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.12.202 

  

Zadanie obejmuje do 14 400 godzin usługi opieki wytchnieniowej dla 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 33 osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Na jednego uczestnika przypada maksymalnie 240 godzin.

  

Informacje o zadaniu: tel.789 209 457

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM oraz klauzuli niepełnosprawności.

 

Do pobrania: