Nabór kandydatów do świadczenia opieki wytchnieniowej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Częstochowie ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

  1. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
  2. Liczba zaplanowanych godzin usług: liczba godzin usług opieki wytchnieniowej 1 asystenta przypadających na 1 uczestnika nie może wynosić więcej niż 240 godzin rocznie (w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników);
  3. Koszt jednej godziny świadczenia usług: 40,00 zł brutto (wraz z kosztami pracodawcy i pracownika). W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% kwoty, o której mowa wcześniej.
  4. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem: usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

5. Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO,
  3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście pod adresem: ul. Nowowiejskiego 4, 42-202 Częstochowa lub pocztą elektroniczną na adres mjonska@psoni.czest.pl  z dopiskiem: „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”.