OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023 dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Planowana liczba osób do zrekrutowania:

– 11 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– 41 osób z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do w/w.

 

Termin naboru: 16.01.2023 r. – 30.01.2023 r. lub do wyczerpania miejsc

Miejsce składania wniosków: biuro Programu przy ul. Nowowiejskiego 4 w Częstochowie (Biuro czynne codziennie w godzinach 8:00-14:00)

Dokumenty aplikacyjne można pobrać w Biurze Programu przy ul. Nowowiejskiego 4 w Częstochowie (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00) lub ze strony internetowej: www.psoni.czest.pl.

 

Wymagane dokumenty:

karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2023;

– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidywana ilość miejsc w Programie pod uwagę będzie brany stopień niepełnosprawności oraz termin złożenia prawidłowo wypełnionego, skompletowanego i podpisanego wniosku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną o danym fakcie poinformowane telefonicznie najpóźniej do dnia 03.02.2023 r.