Pomóż nam pomagać!

Dlaczego my?

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie  jest organizacją pozarządową, która swoją działalność prowadzi od niemal 60 lat. Niesie pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz wspieracie dla ich rodzin.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Jak przekazać darowiznę?

Darowiznę należy przekazać na wskazany numer konta bankowego, który widoczny jest poniżej.

Przekaż darowiznę na Stowarzyszenie PSONI numer konta:

44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

Komu pomaga Twoja darowizna?

W ramach prowadzonego przez nas Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi funkcjonują:

 • Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zapewnia opiekę dzienną, rewalidację, terapię, rehabilitację z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii dla 45 dorosłych mieszkańców Częstochowy z niepełnosprawnością intelektualną
 • Hostel dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi zapewniający krótkotrwałą, całodobową opiekę dla mieszkańców Częstochowy w sytuacjach kryzysowych
 • Mieszkania chronione wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w celu readaptacji społecznej i zawodowej tych osób
 • Gabinety rehabilitacyjne usprawniające dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Częstochowy

Na jakie cele można przeznaczyć darowiznę?

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu wyrównania szans tych rodzin i osób; 
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna; 
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 • ochrona i promocja zdrowia; 
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
 • wypoczynek dzieci i młodzieży; 
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
 • ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
 • turystyka i krajoznawstwo; 
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
 • obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
 • ratownictwo i ochrona ludności; 
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 • promocja i organizacja wolontariatu; 
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka; 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w punktach powyższych.

Czy można odliczyć darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym?

Odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego jest możliwe, o ile jest ona przekazana na rzecz organizacji pozarządowej. Nasze stowarzyszenie do takiej należy, tak więc bez problemu darowiznę można rozliczyć w zeznaniu rocznym.

W jaki sposób mogę rozliczyć darowiznę?

Rozliczenie roczne PIT możesz wykonać online na stronie: https://www.e-pity.pl

Poznajcie nas

Dzień warzyw i owoców

Uczestnicy naszego Centrum to niesamowite, jedyne w swoim rodzaju, osobowości. Mimo trudów, jakie muszą pokonywać na co dzień,  podczas wykonywania prozaicznych dla osób pełnosprawnych czynności, nie poddają się. Są to osoby niezwykle szczere, uczuciowe, barwne i kreatywne.

Nasi grupowicze biorą udział w warsztatach plastycznych, stolarskich, kulinarnych oraz filmowych. Uczestniczą w zajęciach sportowych, konkursach i zawodach. Dzięki temu rozwijają swoje umiejętności manualne i artystyczne, wzmacniają koordynację ruchową, a także uczą się sprawnej komunikacji oraz pracy w grupach. Rozwój samodzielności i pewności siebie to priorytet w dążeniu do podnoszenia jakości życia i wyrównania szans w społeczeństwie.

W wolnym czasie uczestniczymy w kulturalnych i sportowych imprezach, chodzimy na spacery, do kina, na koncerty. Organizujemy także wyjazdy do innych miast i różnych, ciekawych miejsc. W ostatnim czasie mieliśmy m.in. okazję zwiedzić Toruń, piec pierniki, odwiedzić Łódzkie ZOO czy Uniejowskie Termy.

Staramy się, aby czas spędzony w naszym Centrum był spędzany aktywnie, interesująco, efektywnie, a przy tym przynosił radość naszym uczestnikom.

Z życia PSONI

Centrum Integra

W 2021 roku oddaliśmy do użytku Centrum rehabilitacyjne „Integra”, w którym prowadzone są bezpłatne terapie dla 70-rga dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak dziecięce porażenie mózgowe, rzadkie wady genetyczne, zespół Downa, autyzm, całkowity brak lub słabe napięcie mięśniowe, porażone kończyny, konieczność poruszania się na wózku. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesne i specjalistyczne sprzęty, których wspieranie rozwoju fizycznego oraz intelektualnego naszych małych „pacjentów”.

Ze względu na to, że fundusze na remont i zakup sprzętu nasze Stowarzyszenie musiało wyłożyć z własnych środków, prowadzona jest zbiórka pieniędzy, która pozwoli nam rozwój istniejących projektów oraz tworzenie nowych.

Zapraszamy do wsparcia zrzutki i za każde wsparcie z całego serca dziękujemy!

Rehabilitacja

Dzienny Dom Pomocy Blachownia

Seniorzy z DDP Blachownia

Dzienny Dom Pomocy dla seniorów to wyjątkowe miejsce na mapie Blachowni. Nie tylko dzięki swojemu malowniczemu położeniu, w pobliżu parku i z widokiem na staw, ale przede wszystkim energii, jaka w nim panuje. A to dzięki osobom prowadzącym ośrodek oraz ich uczestnikom.

Seniorzy z Blachowni to mieszkańcy gminy, którzy przychodzą do Domu, by wspólnie i ciekawie spędzać czas. A spędzają go zazwyczaj bardzo aktywnie. Angażują się bowiem w różnego rodzaju akcje, takie jak „sprzątanie świata”, pieczenie ciast na cele charytatywne i wiele innych. Poza tym, uczestniczą w quizach, konkursach i różnego rodzaju imprezach. Chętnie udzielają się twórczo, czytając wiersze, szydełkując i wykonując wszelkiego rodzaju prace ręczne.

Celem Dziennego Domu Pomocy jest aktywizacja ludzi starszych, którzy nierzadko są samotni i wykluczeni z życia społecznego. Tutaj mogą trenować swój umysł i ciało, rozwijać umiejętności, zainteresowania oraz kontakty towarzyskie. Przede wszystkim mogą być tu razem i czuć się potrzebnymi.

Z życia DDP Blachownia

Dziękujemy za Twoje wsparcie!