Częstochowa

Częstochowskie Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie przy ul. Focha 71 a

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie od 2011 roku  realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków publicznych UM Częstochowy z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, od 2013r. Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie. W 2014r. w/w placówki zostały połączone i  istnieją jako publiczne zadanie zlecone pn. Częstochowskie Centrum dla  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W ramach wspomnianego Częstochowskiego Centrum funkcjonuje:

 • Dom Dziennego Pobytu dla 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną, który zapewnia opiekę dzienną, rewalidację oraz terapię dla mieszkańców Częstochowy
 • Hostel dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi zamieszkałych na terenie Częstochowy, którzy znajdują się w sytuacjach kryzysowych (pobyt krótkoterminowy), mieszkania chronione wspierane, w których realizowane są indywidualne programy usamodzielnień i wsparć.
 • Gabinety rehabilitacyjne dla mieszkańców Częstochowy

Czas trwania projektu: 01.01.2013 – obecnie

Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Częstochowa

Cel: zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Częstochowy, dziennego pobytu, kompleksowego pobytu w całodobowym ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych wspieranych, rehabilitacji, poradnictwa poprzez realizację zadania publicznego: Prowadzenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie przy ul. Focha 71a realizowane w następujących formach:

W ramach Centrum realizowane są następujące działania:

 1. sprawowanie dziennej opieki nad 45 Beneficjentami z niepełnosprawnością intelektualną,
 2. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Częstochowy,
 3. terapia pedagogiczna,
 4. terapia zajęciowa,
 5. terapia logopedyczna,
 6. terapia usamodzielnień i przystosowań,
 7. prowadzenie zajęć integracyjnych w obszarze: sportu, kultury, rekreacji, turystyki i oświaty,
 8. wspomaganie rozwoju Beneficjentów poprzez realizację programów usamodzielnień  i przystosowań w mieszkaniach chronionych wspieranych, w całodobowym ośrodku wsparcia zgodnie z predyspozycjami psychofizycznymi Beneficjentów poprzez treningi indywidualne i grupowe (rehabilitacja indywidualna i grupowa, terapia zajęciowa, pedagogiczna i arteterapia. Indywidualne programy rewitalizacyjne, integracja ze środowiskiem lokalnym, zapewnienie opieki pielęgniarskiej, prowadzenie terapii wsparcia dla rodzin i opiekunów, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla Beneficjentów Domu Dziennego Pobytu, trzech posiłków dziennie w ramach Całodobowego Ośrodka Wsparcia, wsparcie Beneficjentów  w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Beneficjentów, zmierzającego do przybliżenia problemu chorób psychicznych w społeczności lokalnej.

Rekrutacja: 

Beneficjentami zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Częstochowy, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Kontakt:  e-mail: biuro@psoni.czest.pl, tel: 519 522 296

adres:  ul. Focha 71 a, Częstochowa