Logo RP EU Śląskie UE

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU DODATKOWEGO NABORU DO PROJEKTU „NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM 3.”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz ogłasza nabór do projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących
w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.12.2022 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:  

– osoby dorosłe,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. (Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi,
– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
– osoby długotrwale nieaktywne zawodowo,
– osoby z każdym wykształceniem.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 1. Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:

  – indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
  – indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;

  Aktywizacja społeczna:

  – warsztaty z zakresu kompetencji społecznych;

  Aktywizacja zawodowa:

  – poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
  – pośrednictwo pracy,
  – certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka gospodarczy/a, pracownik/czka ds. ogrodnictwa, pracownik/czka ds. gastronomii;
  – 3-miesięczne płatne staże zawodowe,
  – wsparcie trenera/ki pracy;

  Aktywizacja zdrowotna:

  – konsultacje i warsztaty z lekarzem/rką psychiatrii,
  – konsultacje z lekarzem/rką ds. fizjoterapii,
  – fizjoterapia,
  – zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”.

DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 25 LUTEGO 2022 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać:

– w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie
w godzinach 7:00-16:00), a także ze strony internetowej  Wnioskodawcy: www.psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu tj. Centrum Doradczo Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie  (Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-16:00) oraz ze strony internetowej Partnera: www.proefecto.pl.

Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą (liczy się data wpływu) lub mailowo:

– w Biurze Projektu – adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@psoni.czest.pl,

– w Biurze Partnera Projektu – adres: ul. Bolesława Limanowskiego 15/1, 42-207 Częstochowa, e-mail: proefecto@gmail.com.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych  Wnioskodawcy i Partnera.

Załączniki do pobrania: